Säätiön säännöt

1. NIMI
Säätiön nimi on Liedon POP Pankkisäätiö sr.

2. KOTIPAIKKA
Säätiön kotipaikka on Lieto.

3. TARKOITUS
Säätiön tarkoituksena on yrittämisen ja yrittelijäisyyden sekä taloudellisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin, tieteen ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen etenkin lasten ja nuorten urheilua, liikuntaa ja harrastetolmintaa tukemalla sekä ikäihmisten hyvinvointia edistämällä erityisesti Lieden ja Turun alueella, sekä muu Liedon ja Turun alueen elinvoimaisuuden vaaliminen.

4. TOIMINTAMUODOT
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan

  • antamalla säätiön tarkoitusperiä noudattaen avustuksia, stipendejä, apurahoja ja tukia;
  • tukemalla tarkoitustaan edistäviä hankkeita sekä tarkoitustaan edistävää ja siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja muuta toimintaa;
  • tukemalla ja järjestämällä säätiön tarkoitusta edistäviä tapahtumia; ja
  • kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä laillisilla toimintamuodoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, osittain tai kokonaan omistamiensa yhteisöjen kautta taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

5. TOIMINTAMUOTOJEN RAHOITTAMINEN
Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

6. VARAINHOITO
Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

7. JOHTO
Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

8. HALLITUS
8.1. Lukumäärä
Säätiön hallitukseen kuuluu 3-6 varsinaista jäsentä.

8.2. Valintatapa ja toimikausi
Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallituksen vuosikokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän hallituksen vuosikokouksen päättymiseen. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä kolmasosan (1/3) toimikausi päättyy kuitenkin jo hallituksen vuosikokouksen päättyessä vuonna 2023, kolmasosan (1/3) toimikausi päättyy hallituksen vuosikokouksen päättyessä vuonna 2024 ja kolmasosan (1/3) toimikausi päättyy hallituksen vuosikokouksen päättyessä vuonna 2025. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8.3. Tehtävät
Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus ja hallituksen jäsen eivät saa noudattaa hallituksen tekemää päätöstä, joka on tämän lain tai säätiön sääntöjen vastaisena pätemätön.

8.4. Kokoontuminen
Hallitus kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Säätiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa muutoinkin. Kokous on kutsuttava koolle, jos säätiön hallituksen jäsen tai säätiön toimitusjohtaja sitä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Jollei säätiön hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja, tai, jos vähintään puolet säätiön hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, säätiön hallituksen jäsen. Jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen koolle.
Kutsu säätiön hallituksen kokoukseen lähetetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän {7) päivää ennen kokousta.

8.5. Päätöksenteko
Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä.
Säätiön hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteelllstä säätiön hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana.

8.6. Vuosikokous
Hallituksen vuosikokouksessa:

  1. esitetään sekä vahvistetaan säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus;
  2. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle;
  3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
  4. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;
  5. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; ja
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. TOIMITUSJOHTAJA JA ASIAMIES
Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta).
Mikäli säätiölle ei ole valittu toimitusjohtajaa, säätiöllä voi olla asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus. Asiamiehen tehtävänä on juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

10. EDUSTAMINEN
Säätiötä edustaa säätiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kukin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun henkilön tai hallituksen jäsenen kanssa.

11. VAROJEN KÄYTTÄMINEN SÄÄTIÖN PURKAUTUESSA TAI LAKKAUTETTAESSA SÄÄTIÖ
Jos säätiö puretaan, sen varat on käytettävä säätiön hallituksen määrittämään yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen, jonka on oltava mahdollisimman samankaltainen säätiön sääntöihin kirjatun tarkoituksen kanssa. Jos säätiö lakkautetaan, sen varat on käytettävä edellä mainitun mukaisesti.