Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Liedon POP Pankkisäätiö sr
Y-tunnus 3289715-8

Osoite
Hyvättyläntie 10
21420 Lieto

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Asiamies Juha Niemelä
poppankkisaatio@gmail.com

Rekisterin nimi
Liedon POP Pankkisäätiön henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Liedon POP Pankkisäätiön avustushakemusten ym säätiön tarkoituksen mukaisten hakemusten käsittelyssä, kontaktoinnissa, tiedottamisessa sekä säätiön ja sen tarkoituksen tunnettuuden lisäämisessä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu hakemuksen yhteydessä jätetyistä ja erikseen hakemuksen lisäksi pyydetyistä ja toimitetuista tiedoista:

  • henkilön nimi
  • seuran tai yhdistyksen nimi
  • yhteyshenkilön nimi
  • henkilön yhteys- ja osoitetieto (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite)
  • hakijan pankkiyhteys
  • hakijan jättämä lisätieto ja tieto mahdollisen apurahan käyttötarkoituksesta
  • hakemukseen liittyvät liitetiedot

Myönteisen päätöksen hakemukselle saaneiden tiedot tallennetaan toistaiseksi. Hyväksymättä jääneiden hakemusten ja hakijoiden tiedot poistetaan vuosittain.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilökontaktin itse antamat tiedot, kontaktien syöttämät tai toimittamat apuraha- ja avustushakemukseen liittyvät tiedot sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot ovat vain Liedon POP Pankkisäätiö sr käytössä ylläkuvatulla tavalla. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot ovat joko fyysisinä asiakirjoina tai sähköisellä tallentimella suojatussa ympäristössä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia niiden oikaisemista tai täydentämistä. Tätä koskeva pyyntö on tehtävä sähköpostitse tai kirjallisesti yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tai säätiön postiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, elleivät lait, asetukset tai apuraha-asian käsittelyn tuleminen mahdottomaksi sitä estä. Tätä koskeva vaatimus tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti säätiön postiosoitteeseen.